3 mei herdenking Appelbergen 2019

Op 3 mei 2019 vond weer de jaarlijkse herdenking plaats van de slachtoffers van de april-mei staking 1943. In Noord-Nederland werden door de Duitsers als reactie op de staking 56 personen vermoord. Zeer waarschijnlijk zijn 34 van hen door de Duitsers begraven in de Appelbergen. Van 19 slachtoffers staat dat vast. Zij werden na de oorlog gevonden in een massagraf en vervolgens elders herbegraven. De andere 15 slachtoffers zijn nooit terug gevonden. Bij het grote ven in de Appelbergen staan eenvoudige gedenkstenen met de namen van de slachtoffers. Een afvaardiging van Old Go neemt elk jaar deel aan de herdenking. Dit jaar werd een krans gelegd door voorzitter Eppo van Koldam en penningmeester Henk Bazuin (foto Wil Legemaat)

Algemene Ledenvergadering 28 februari 2019

Old Go heeft de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 28 februari 2019 in Dorpshuis ‘De Tiehof’ in Onnen. Er waren 39 leden aanwezig.
Voorzitter Annet Boekel heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder mw. Frederiek Reitsma, de spreekster voor deze avond. De notulen en het jaarverslag worden goedgekeurd.
Mevrouw Annet Boekel en de heer Jaap Vrieling verlaten voortijdig het bestuur door privé omstandigheden. Ze worden beiden bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Beiden ontvangen als blijk van waardering een enveloppe met inhoud vergezeld van respectievelijk een bos bloemen en een fles van de slijter. Hermien Noordhoff, Eppo van Koldam en Henk Dröge worden gekozen in de ontstane vacatures, waarbij Eppo van Koldam de nieuwe voorzitter wordt en Henk Dröge de secretaris. Hermien Noordhoff heeft een coördinerende taak in de PR sfeer. Henk Bazuin blijft de penningmeester en Henk Abbring blijft betrokken bij het archief en infocentrum.

Het bestuur meldt de plannen voor de komende tijd.

  1. Samen met Wil Legemaat gaan leerlingen van de groepen 7/8 van een aantal basisscholen de Stolpersteine in Haren schoonmaken. Wil gaat tevens het verhaal achter de steentjes vertellen.
  2. Er komt een fietsexcursie in Glimmen.
  3. In september is de de dag van de Harener Geschiedenis in combinatie met de Open Monumentendag.
  4. Excursie in het gebied van de voormalige Hof te Hemmen.
  5. Presentatie op de Kunst en Cultuurmarkt in Haren en tijdens de dag van de Groninger Geschiedenis in het archief in Groningen.

Na de pauze vertelt Frederiek Reitsma over het werk van haar grootvader, de bekende architect Egbert Reitsma.

Uitnodiging voor fietsexcursie Glimmerbeek

De eerste buitenactiviteit staat op de agenda. We maken een fietsexcursie langs het stroomgebied van de Glimmerbeek. In het decembernummer van Harens Old Goud heeft Henk Bakker de route beschreven, de moeite waard om dit nog eens na te lezen. Henk Bakker heeft ook de leiding van deze excursie.

Datum:           zaterdag 13 april
Aanvang:        14.00 uur
Einde:            ca. 16.00 uur.

Startplaats:     Parkeerterrein voormalig zwembad Appelbergen aan de Hooge Hereweg, links na de spoorwegovergang komende vanaf de Rijksstraatweg. Als u met de auto komt, kunt u de auto ook parkeren op de startplaats. U kunt ook parkeren bij Paviljoen Appelbergen als u vanaf Noordlaren komt.

Het is prettig als u zich aanmeldt zodat we weten hoeveel personen er mee gaan. Emailadres: .  tel.0598-395504

Mochten de weersomstandigheden van dusdanige aard zijn dat besloten moet worden om het evenement af te lasten dan laten we u dat tijdig weten. We hopen echter op een zonnige maar in ieder geval een droge dag.

Het bestuur.

Jaarverslag 2018 beschikbaar

Jaarverslag 2018 van Harense Historische Kring ' Old Go'

Bij het samenstellen van dit jaarverslag bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter:            Mevr. Annet Boekel ( waarnemend)
Secretaris:            Dhr. Henk Bazuin
Penningmeester: Dhr. Henk Bazuin
Bestuursleden:    De heren Henk Abbring en Jaap Vrieling
Vacatures:          3

Bestuur
Het zittende bestuur bestaat uit 4 personen. In 2018 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Er is beurtelings bij de bestuursleden thuis vergaderd. De heer Jan Fokke de Boer, die in de ledenvergadering van 23 mei 2017 gekozen wordt als voorzitter, is op 2 april 2018 overleden in de leeftijd van 69 jaar. We verliezen in hem een kundige bestuurder.Mevrouw Annet Boekel biedt aan de voorzittersrol ad interim te vervullen tot aan de volgende ledenvergadering. Daar het bestuur na het overlijden van de heer De Boer uit slechts 4 personen bestaat, wordt een oproep aan de leden gedaan, zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Hierop komen gelukkig meerdere reacties. Henk Bazuin vervult de dubbelfunctie penningmester/secretaris en wil graag ontlast worden van een aantal activiteiten. De heer Henk Bakker biedt aan, hulp te willen bieden bij de contributie-inning. Henk Werners zal daar waar nodig vragen op historisch gebied beantwoorden aan de vraagstellers. Mevrouw Hermien Noordhoff stelt zich beschikbaar om mee te draaien in het bestuur om daar een coördinerende rol te vervullen voor de activiteiten behorende bij de website, het verenigingsblad en de publicaties in Haren de Krant. Ook de begeleiding van onderdelen van andere werkgroepen zal ze op zich nemen. De heer Eppo van Koldam wil graag de sfeer van de bestuursvergaderingen proeven om te kunnen bepalen welk aandeel hij kan leveren in het bestuur. Hij is aanwezig als gast vanaf de zomervakantie. De heer Jaap Vrieling geeft te kennen nog 1 jaar mee te willen draaien en in de ledenvergadering van 2019 voortijdig af te treden.

Old Go heeft de ANBI status toegewezen gekregen door het Ministerie van Financiën.

Ledenbestand en donateurs.
Leden.
Aantal per 01-01-2018      222
Ingeschreven                      14
Overleden                             5
Uitgeschreven                     11
Aantal per 31-12-2018      220

De opzeggingen van de uitgeschreven leden zijn om verschillende redenen. Het aantal van nieuwe 14 leden toont dat Old Go iets betekent voor de inwoners van Haren, Glimmen Noordlaren en Onnen. Zelfs oud inwoners melden zich aan als lid. Gezien de relatief gemiddelde hoge leeftijd is het niet verwonderlijk dat er elk jaar een aantal leden overlijden. Het aantal donateurs is constant en bestaat uit 11 personen.

De jaarvergadering.
De algemene ledenvergadering is gehouden in Zalencentrum Astoria in Haren op 27 februari 2018. Mevrouw Klaassien Timmer uit Noordlaren heeft een diavoorstelling over Noordlaren gegeven en heeft de beelden voorzien van informatief commentaar. Ze werd hierbij ondersteunt door Henk Abbring

Activiteiten.
23 januari:          Lezing door de heer Hein Bloemink over verdwenen winkels in Haren.
27 februari:        ALV in Zalencentrum Astoria in Haren met lezing over Noordlaren
14 april:             Bezichtiging Tuindorpschool en excursie door Tuindorp.
3 mei:                Aanwezig bij de 3 mei herdenking in de Appelbergen.
8/9 sept. :          Open Monumenten Dag. In samenwerking met het Historisch Platform Haren.
15 sept.:            Kunst en Cultuurmarkt Haren.
8 oktober:          Dag van de Groninger Geschiedenis. Groninger Archieven.
17 november:    Plaatsing stenen beeld bij zorgboerderij De Mikkelhorst met aansluitend excursie.

De leden zijn gewezen op de excursies die gehouden worden op de Zuiderbegraafplaats in Groningen. Hiervan is op geringe schaal gebruik van gemaakt. Er is in overleg met mevrouw Wil Legemaat een project opgestart om samen met leerlingen van basisscholen voor het onderhoud van de geplaatste Stolpersteine in Haren te zorgen..

Infocentrum en archief.
Eén van de leden heeft een paar archiefkasten die hij niet meer gebruikt, aan Old Go geschonken, Er is nu voldoende opbergruimte. Sinds het eind van het jaar is een groep leden actief om het archief op orde te brengen zodat er meer overzicht ontstaat. De aangeboden jaargangen van het Harener Weekblad worden verwerkt. Uit de nalatenschap van het overleden verenigingslid Freerk Mulder heeft Old Go een groot aantal boeken mogen ontvangen. Af en toe worden ook nieuw uitgegeven boeken ontvangen zoals het boek geschreven door Henk Werners over Vervlogen jaren in Haren. Ali Bakker heeft het aan haar aangeboden eerste exemplaar doorgegeven aan Old Go.

Ook wordt besloten dat vanaf 2019 het infocentrum 1 keer per maand geopend zal zijn voor bezoekers. Dit besluit is genomen vanwege het gering aantal bezoekers en .een moeilijk te vervullen personele bezetting. Er zijn contacten met de gemeente Haren geweest om te kijken naar een ander onderkomen voor het archief en infocentrum. Het huidig onderkomen in de kantine van de judoschool is niet geëigend om er een eigen thuis van te maken. Bovendien is de toegankelijkheid slecht. Helaas zijn er geen mogelijkheden bv. in leegkomende scholen. Misschien zijn er mogelijkheden om samen met het Groninger Landschap en klooster Yesse iets te regelen op dit punt. 

Website.
De heer Dick Schaap onderhoudt de website van de vereniging. De huidige website zal worden vervangen door een nieuwe versie. Hieraan wordt gewerkt door Dick Schaap en Hermien Noordhoff.

Historisch Platform Haren.
Het HPH wordt gevormd door vertegenwoordigers van Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Harener Historische Commissie, Stichting Gedeelde Verhalen en Harense Historische Kring Old Go. De Stichting Gedeelde Verhalen heeft afgehaakt. Gezien de commerciële doelstelling was er geen aansluiting. Namens Old Go heeft Henk Bazuin zitting in het platform. Het HPH heeft de organisatie van de Open Monumentendag op zich genomen omdat dit een goede combinatie leek voor de jaarlijkse activiteit onder de naam ”Verdwenen………………………..” Zie hiervoor onder Monumentendag.

Toen het zeker was geworden dat de gemeente Haren zal opgaan in de gemeente Groningen, evenals de gemeente Ten Boer, zijn er contacten gelegd met culture organisaties in de gemeente Ten Boer om samen te kijken naar eventuele samenwerking in de richting van de nieuwe gemeente Groningen op het gebied van historisch culturele activiteiten zoals bv de Open Monumentendag die nu gesubsidieerd wordt door de gemeente Haren. Dit overleg zal in 2019 voortgezet worden.

Monumentendag.
De Open Monumentendag 2018 is door het Harens Historisch Platform georganiseerd. Thema: Verdwenen waterwegen in de gemeente Haren. De opening heeft plaatsgevonden in de kerk van Noordlaren door wethouder Mathilde Stiekema, gevolgd door een lezing door Eppo van Koldam over de verdwenen waterwegen. Hiervoor is een boekje gemaakt dat aan alle belangstellenden voor de activiteiten is aangeboden.  Activiteiten vonden plaats vanuit Noordlaren ( vaartocht en huifkartocht over het Zuidlaardermeer en de Osdijk naar Palingrokerij Vos. In Essen werd een lezing en struuntocht gehouden onder de naam van het thema “Op zoek naar verdwenen waterwagen” en in Haren kon onder leiding van Henk Werners gepraat worden over het verdwenen Haventje van Haren.Totaal hebben ongeveer 100 mensen deelgenomen aan de activiteiten.

Werkgroepen.
Een aantal werkgroepen is actief zoals het archief, het fotoarchief en het verenigingsblad Harens Old Goud. Ook is er een schrijfrooster voor de stukken in Haren de Krant. Nog steeds is een werkgroep “oude kaarten” actief om een publicatie bewerkstelligd te krijgen. In deze werkgroep is ook een lid van Old Go vertegenwoordigd. Er is in november een aparte bijeenkomst geweest met mensen die zich in willen zetten voor het op orde brengen van het archief. Zie hiervoor ook onder Archief.

Ten slotte.
Het bestuur erg is blij met de geweldige ontwikkeling van Old Go en wil alle mensen die dit mogelijk maken van harte bedanken.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Contact

Wilt u lid worden of heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel aanbieden voor Harens Old Goud of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar